VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
Pracujeme výhradně na základě našich níže uvedených vytištěných VOP, které si můžete stáhnout i na www.ardex.at.
Společnost ARDEX ručí za kvalitu. Poskytujeme záruku na bezvadnou kvalitu našich výrobků. Upozorňujeme však také na to, že naše záruka podle VOP je poskytována pouze za
předpokladu odborného použití našich výrobků. Výrobky musí být používány a zpracovávány výhradně podle našich dokumentů o výrobku. Vyžaduje to speciální znalosti a dodržování
veškerých odborných a právních rámcových podmínek. V žádném případě nemůžeme převzít riziko vzniklé při provádění nebo jakékoli jiné riziko.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40, A-3382
Loosdorf, revize 11/2020 __________________________________________________________

1. Rozsah platnosti
1.1. Pracujeme výhradně na základě našich Všeobecných obchodních podmínek (VOP). VOP si
můžete stáhnout i na www.ardex.at. Odlišné podmínky kontaktních, obchodních nebo smluvních
partnerů nebo jiných zúčastněných nejsou platné. Pro lepší srozumitelnost jsou všichni kontaktní,
obchodní a smluvní partneři a zúčastnění níže označováni jako zákazníci. U označení a zkratek,
týkajících se osob, platí příslušný zvolený tvar pro oba rody.
1.2. Vedlejší ujednání, změny a doplňky musí být provedeny písemně. To platí i pro upuštění
od požadavku písemné formy. E-maily jsou považovány za dostačující, pokud jsou potvrzeny
osobami, kterým jsme udělili oprávnění k zastupování.
1.3. VOP platí pro veškeré dodávky / práce, které provádíme / vykonáváme, a to nezávisle na
tom, zda se smlouva uskuteční nebo ne. VOP se musí uplatnit např. i tehdy, když pouze
prezentujeme naše výrobky nebo někoho školíme, podporujeme nebo mu poskytujeme radu.
VOP se proto uplatňují při každé prezentaci, konzultaci, podpoře a každém školení, jež
vykonáváme pro kohokoliv a jakoukoli formou, i když je to např. bezúplatně nebo nezávazně.
1.4. VOP jsou v každém případě součástí smlouvy. Zákazník potvrdí, že veškerá smluvní
ustanovení byla jednotlivě projednána před uzavřením smlouvy.
1.5. Jsme oprávněni nabídnout zákazníkovi písemné podmínky odlišující se od VOP, pokud
to v jednotlivých případech budeme považovat za potřebné.
2. Doporučení, údaje, ocenění, odhady nákladů a nabídky
2.1. Naše doporučení, údaje, ocenění, odhady nákladů a nabídky jsou nezávazné. Zakládají
se na informacích, které obdržíme od zákazníka. Vyhrazujeme si právo na změny. Zákazník
ručí za správnost informací. Jsme kdykoli oprávněni požadovat doplňující informace.
2.2. Jsme oprávněni odmítnout zakázky. Smlouva je uskutečněna až po doručení našeho
potvrzení zakázky zákazníkovi. Nároky na náhradu v důsledku neuskutečněné smlouvy jsou
vyloučeny.
2.3. Právo na dodatečné změny, zvláště co se týče množství, termínů a lhůt vyhrazeno.
Zákazník nemůže z těchto změn vyvozovat žádné nároky.
3. Ceny a platební podmínky
3.1. Naše ceny vyplývají zásadně z právě aktuálních ceníků. Omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
Pokud v ceníku není uvedena pro určitý výrobek nebo určitou práci žádná cena, je nutno ji dohodnout
zvlášť. Závazné jsou stále jen ceny, které jsme zákazníkovi jako takové v konkrétním případě
oznámili. Je-li naše kalkulace založena na údajích zákazníka, vyhrazujeme si právo na změny cen.
3.2. Veškeré ceny jsou čisté ceny uvedené v EUR a platí ze závodu. K nim se přidává daň
z obratu a veškeré náklady, dávky, poplatky a příspěvky, které vzniknou bezprostředně při
provádění dodávky nebo práce.
3.3. Veškeré faktury jsou splatné do osmi dnů od data faktury. Veškeré faktury jsou účtovány
vždy ve vztahu k nejstarší pohledávce a nejdříve se zúčtují úroky a potom nezaplacený
obnos faktury. Bankovní poplatky a poplatky za převod hradí zákazník v každém případě
sám.
3.4. Platba je považována za provedenou včas, pokud v den splatnosti přijde na účet, který
uvedeme.
3.5. Při překročení platební lhůty započítáváme úroky z prodlení ve výši 9,2 % nad základní
úrokovou sazbou ročně a jinak 4 %. Dále musí zákazník uhradit veškeré náklady na účelně
používané sledování našich nároků.
3.6. Jakékoli odchylky týkající se práce nás opravňují ke stanovení nových cen. Platí to jak
v případě změn práce vyplývajících z příkazu zákazníka, tak pro každé narušení výkonu
práce. Ceny platí jen při akceptování celé nabídky.
3.7. Pokud je zákazník, byť i jen částečně v prodlevě s převzetím dodávky / placením, jsme
oprávněni zastavit zcela dodávky a práci, uplatnit nedodržení termínu, všechny nezaplacené
pohledávky učinit splatnými a se stanovením dodatečné lhůty dvou týdnů odstoupit od smlouvy,
výrobky zužitkovat na náklady zákazníka a uplatnit nároky na náhradu škody. Platí to i v případě, že
se zhorší bonita zákazníka.
3.8. Jsme kdykoli oprávěni požadovat od zákazníka za ještě neprovedenou úhradu zajištění až do
výše pětiny dohodnuté úhrady plus daň z obratu a u smluv, které mají být splněny do tří měsíců, až
do výše dvou pětin dohodnuté úhrady plus daň z obratu. Zajištění bude provedeno formou abstraktní
bankovní záruky. Nevyhoví-li zákazník požadavku na provedení zajištění, nebo nevyhoví-li
dostatečně nebo včas, jsme oprávněni zastavit dodávky a práce, uplatnit nedodržení termínu,
všechny nezaplacené pohledávky učinit splatnými a se stanovením dodatečné lhůty dvou týdnů od
smlouvy odstoupit, výrobky zužitkovat na náklady zákazníka a uplatnit nárok na škodu.
3.9. Pokud oprávněně odstoupíme od smlouvy, musí zákazník v každém případě uhradit
vzniklou škodu a převzít žalobní nároky, přičemž z toho nesmí pro sebe vyvozovat žádné
nároky. Nezávisle na zadlužení zákazníka a škodě jsme oprávněni požadovat náhradní
částku ve výši 10 % celkové fakturované částky.
3.10. Má-li zákazník své sídlo mimo Rakousko, je povinen dodržovat předpisy o dani z obratu
Evropské unie. Patří sem zvláště bez vyzvání poskytnutá informace o daňovém identifikačním čísle
(DIČ). Zákazník je dále povinen sdělit nám na požádání všechny potřebné informace o své firmě.
4. Dodávky a práce
4.1. V tuzemsku provádíme promptní dodávky, nejpozději však do osmi dnů od doručení
objednávky na e-mailovou adresu verkauf@ardex.at. Do zahraničí (členské státy EU a
nečlenské státy EU) provádíme dodávky výhradně podle konkrétního ujednání. Dodací lhůta
je v každém případě dodržena, když předmět dodávky odešel z našeho závodu ještě před
uplynutím dodací lhůty nebo pokud jsme již oznámili připravenost k odeslání.
4.2. Provádíme dodávky výhradně na náklady a riziko zákazníka. Vyhrazujeme si právo na zvolení
způsobu odeslání. Pojištění uzavíráme jen po písemném udělení zakázky a na účet zákazníka.
Máme právo na částečné dodávky.
4.3. Riziko přechází na zákazníka, jakmile předmět dodávky, popř. částečné dodávky opustí
náš závod. Pokud obdržíme příkaz k pomoci při nakládce nebo dopravě, hradí zákazník
zcela vzniklou škodu a přebírá žalobní nároky.
4.4. Pokud se zásilka z nějakého důvodu, který jsme nezavinili, zpozdí, nese zákazník riziko
od okamžiku, v němž jsme sdělili připravenost k odeslání.
4.5. Pokud se zásilka zpozdí z důvodu, který zavinil zákazník, hradí zákazník zcela vzniklou
škodu a přebírá žalobní nároky. Jako náhradu za dodatečné náklady na skladování nám
musí zaplatit měsíčně min. 0,5 % celkové fakturované částky. Kromě toho jsme oprávněni
zastavit zcela dodávky a práce, uplatnit nedodržení termínu, všechny nezaplacené
pohledávky učinit splatnými a se stanovením dodatečné lhůty dvou týdnů odstpupit od
smlouvy, výrobky zužitkovat na náklady zákazníka a uplatnit nároky na škodu.
4.6. Pokud oprávněně odstoupíme od smlouvy, musí zákazník v každém případě uhradit
vzniklou škodu a převzít žalobní nároky, přičemž z toho nesmí pro sebe vyvovzovat žádné
nároky. Nezávisle na zadlužení zákazníka a škodě jsme oprávněni požadovat náhradní
částku ve výši 10 % celkové fakturované částky.
4.7. Naše práce zahrnuje zvláště prezentaci výrobků a školení, konzultaci a podporu
zákazníka. Zákazník je povinen informovat nás o všech okolnostech výkonu práce včas, plně
a rozsáhle. Musí nás upozornit zvláště na všechny možné překážky, které by se v průběhu
výkonu práce mohly vyskytnout. Zákazník ručí za všechny následky, které vzniknou
v důsledku porušení těchto povinností. Samotný zákazník nese v každém případě celkové
riziko za provádění a všechna jiná rizika.
4.8. Základem pro provádění našich prací jsou informace sdělené zákazníkem. Odchylky a
s nimi spojené náklady jakéhokoli druhu jdou v celém rozsahu k tíži zákazníka.
4.9. Zákazník se musí na vlastní náklady postarat o to, abychom se bez omezení dostali na
staveniště a pracoviště. Musí také na své náklady přijmout opatření
pro zajištění bezproblémového, neomezeného a bezpečného provádění prací. Zákazník musí sám
od sebe na vlastní náklady vytvořit veškeré předpoklady pro naši práci a obstarat např. veškerá
úřední schválení a povolení, organizovat předběžné práce a přejímky, nebo zajistit dohodu s třetími
osobami.
4.10. Zákazník není oprávněn našemu personálu udílet pokyny, které se liší od druhu nebo rozsahu
našich prací.
5. Výhrada vlastnictví
5.1. Vyhrazujeme si právo vlastnictví předmětu dodávky až do úplného zaplacení všech pohledávek
vůči zákazníkovi ať už z jakéhokoli právního důvodu.
5.2. Zákazník je oprávněn prodávat dále předmět dodávky až po úplném zaplacení našich
poledávek. Zákazník se zavazuje, že nás bude neprodleně informovat o každé žalobě a exekuci
týkající se předmětu dodávky e-mailem. Zákazník ponese veškeré náklady spojené s účelovým
sledováním našich nároků.
5.3. Pokud bude náš předmět dodávky prodáván dál před úplným zaplacením našich
pohledávek, postoupí zákazník kupní cenu nám.
5.4. Pokud se zákazník, třeba jen částečně, dostane do prodlevy s placením, jsme oprávněni
zcela zastavit další dodávky a práce, uplatnit nedodržení termínu, všechny nezaplacené
pohledávky učinit splatnými a se stanovením dodatečné lhůty dvou týdnů odstoupit od
smlouvy, požadovat vrácení dodaných výrobků, veškeré výrobky zužitkovat na náklady
zákazníka a uplatnit nároky na náhradu škody.
5.5. Pokud oprávněně odstoupíme od smlouvy, musí nám zákazník zcela uhradit vzniklou
škodu a převzít žalobní nároky, přičemž z toho nesmí pro sebe vyvozovat žádné nároky.
Jsme oprávněni nezávisle na zadlužení zákazníka a škodě požadovat náhradní částku ve
výši 10 % celkové fakturované částky.
6. Záruka a ručení
6.1. Poskytujeme záruku výhradně za bezvadnou kvalitu našich výrobků, správnost našich
technických dokumentů o výrobku a každou prezentaci, školení, konzultaci a pomoc a za to, že
dodávky a práce budou provedeny v souladu se smlouvou a stavem současné techniky. Kromě toho
nepřebíráme žádnou záruku, např. ani za běžně předpokládané vlastnosti nebo určitou vhodnost
nějakého výrobku. Doporučení, údaje, ocenění, odhady nákladů a nabídky jsou zásadně nezávazné
a nelze na nich zakládat ani záruku, ani jiné ručení.
6.2. Naše záruka předpokládá odborné použití našich výrobků. Výrobky se musí používat a
zpracovávat podle našich dokumentů o výrobku, přičemž je vyloučena každá jiná záruka a
každé jiné ručení.
6.3. Použití a zpracování našich výrobků vyžaduje odborné znalosti. Zákazník je považován
do jisté míry za odborníka, který musí a může dodržovat veškeré věcné a právní rámcové
podmínky. Za nedostatek odpovídajících znalostí a schopností je odpovědný bezvýhradně on
sám. Jejich absence nezprošťuje zákazníka viny. Zákazník nese v každém případě celkové
riziko provádění a všechna ostatní rizika sám.
6.4. Zákazník je povinen případné nedostatky neprodleně a nejpozději do čtyř pracovních dnů po
jejich zjištění reklamovat e-mailem s uvedením čísla a data faktury a dodacího listu. Opomenuté
nebo pozdě sdělené reklamace závad vylučují nárok na záruku. V reklamaci je nutno podrobně
uvést, v čem spočívají nedostatky a za jakých průvodních okolností vznikly. Náklady vzniklé
v důsledku neoprávněných reklamací nebo reklamací, které odporují podmínkám, nám musí
zákazník uhradit.
6.5. Záruční lhůta trvá šest měsíců od přejímky příslušné částečné, popř. jednotlivé dodávky
nebo částečné, popř. jednotlivé práce. Nepředpokládá se, že vady, které se objeví v záruční
lhůtě, existovaly už při přejímce.
6.6. Pokud poskytujeme záruku, můžeme v přiměřené, minimálně však čtyřtýdenní lhůtě podle naší
volby vadný předmět nebo jeho vadné díly vyměnit za bezvadný předmět, popř. bezvadné díly nebo
opravit a zákazníkovi dát dobropis odpovídající snížení ceny nebo smlouvu zrušit a zcela od ní
odstoupit. Vyměněné díly přecházejí do našeho vlastnictví. Pokud zákazník provede nebo nechá
provést odstranění vad, ztrácí nárok na naši záruku a náklady spojené s odstraněním neuhradíme.
6.7. Ručíme jen za škody, které vznikly bezprostředně v důsledku našich dodávek nebo prací
a byly námi zaviněny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Ve všech ostatních případech se nás
ručení netýká. Toto omezení neplatí pro škody na zdraví osob a pro případy ručení za
výrobek při použití v soukromé sféře.
6.8. Každá záruka je omezena výši částky pojistného krytí, které je k dispozici.
6.9. Zákazník se zavazuje, že nás bude informovat o každém případu ručení neprodleně emailem,
že nám předá nezbytné dokumenty a umožní nám dokumentaci.
6.10. Pokud budeme kvůli zákazníkovi učiněni odpovědnými za škodu, nebo budeme-li
muset vznášet nároky, musí zákazník v každém případě uhradit vzniklou škodu a převzít
žalobní nároky.
7. Vyšší moc
7.1. Za vyšší moc jsou považovány nepředvídatelné a neodvratitelné události, které jsme
nezavinili my, nebo které jsme nemohli ovlivnit, jako např. stávka, boj za práci, stav nouze
v elektroenergetice, krize, jako je pandemie, a prodlení v dodávkách surovin nebo součástí.
7.2. V případě vyšší moci nejsme vázáni termíny a lhůtami. Lhůty se pozastavují až do
skončení působení událostí. Jsme oprávněni stanovit nové termíny a lhůty. Zákazník z toho
nemůže vyvozovat žádné nároky.
8. Průmyslová a autorská práva
8.1. Naše výrobky a veškeré dokumenty, jako jsou např. katalogy, prospekty, plány, náčrty a
naše značky, vzory a veškerá označení, jako jsou loga a naše know-how jsou chráněny
zákonem, a to zvláště průmyslovými a autorskými právy.
8.2. Zákazníkovi udělujeme licence a povolení dílo užít, která jsou potřebná pro jeho činnost.
Licence a povolení dílo užít jsou časově, prostorově a co se týče využití omezena. Zákazník
smí používat průmyslová práva a díla jen během doby trvání smlouvy, a to výhradně pro
konkrétní účel, a nesmí je upravovat, měnit nebo rozšiřovat, popř. je nechat upravovat, měnit
nebo rozšiřovat.
9. Ochrana dat a zachování mlčenlivosti
9.1. Zákazník souhlasí s tím, že budeme ukládat a zpracovávat veškerá data související
s dodávkami a pracemi, přičemž budeme dodržovat ochranu dat. Kromě toho souhlasí
zákazník s tím, že budeme data předávat třetím osobám, pokud to bude zapotřebí pro
dodávky nebo práce.
9.2. Zákazník je povinen zachovávat naše obchodní a podniková tajemství. Patří sem zvláště
kalkulace a know-how. Kromě toho musí zákazník zacházet s veškerými informacemi důvěrně a
zpřístupňovat je třetím osobám jen tehdy, když je to zapotřebí v souvislosti s našimi dodávkami a
pracemi.
10. Místo plnění, použitelné právo a spory
10.1. Místem plnění je Loosdorf.
10.2. Je nutno používat rakouské právo s vyloučením kupního práva OSN a referenčních
norem.
10.3. V případě sporů jsme oprávněni zastavit dodávky a práce. Zákazník z toho nemůže
vyvozovat žádné nároky.
11. Rozhodčí doložka
11.1. Všechny spory a nároky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně sporů o její
platnost, porušení, zrušení nebo neplatnost, musí být uplatněny u Mezinárodního rozhodčího soudu
Hospodářské komory Rakouska (VIAC) a budou rozhodnuty s konečnou platností v souladu se
smírčím řádem VIAC (Vídeňská pravidla) smírčím soudcem jmenovaným podle těchto pravidel.
11.2. Místem, kde se bude konat rozhodčí řízení je Vídeň.
11.3. Jednacím jazykem je němčina.
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Smlouva nahrazuje všechny ústní a písemné dohody o předmětu smlouvy a obsahuje
celkovou dohodu mezi smluvními partnery. Veškeré přílohy jsou závazné součásti smlouvy.
12.2. Zákazník není oprávněn rušit naše pohledávky vzájemným zápočtem s nároky
jakéhokoli druhu.
12.3. Zákazník se zříká toho, že by smlouvu právně napadl kvůli omylu nebo z jakýchkoli
jiných důvodů.
12.4. Smlouva přechází na každého právního nástupce smluvních partnerů. Smluvní partneři
se zavazují k provedení příslušného převodu.
12.5. Zákazník hradí všechny náklady, daně a poplatky, které nejsou upraveny smlouvou a
které by mohly vzniknout v souvislosti s vypracováním a realizací smlouvy.
12.6. Neplatnost, nepřípustnost, nebo neproveditelnost jednotlivých ustanovení nemá za
následek neúčinnost celkové smlouvy. Smluvní partneři nahradí taková ustanovení
ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu účelu.