Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARDEX Baustoff GmbH Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf

___________________________________________________________________________________________________________________

  1. Rozsah platnosti

1.1 Pracujeme výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP). Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici také na adrese www.ardex.at. Odlišné podmínky kontaktních, vyjednávacích nebo smluvních partnerů či jiných zúčastněných stran nejsou platné. Pro lepší srozumitelnost jsou všichni kontaktní, vyjednávací a smluvní partneři i zúčastněné strany v dalším textu označováni jako zákazníci. V případě osobních označení a zkratek platí příslušná zvolená forma pro obě pohlaví.

1.2 Dílčí smlouvy, změny a dodatky musí být uzavřeny písemně. To platí i pro upuštění od požadavku písemné formy. E-maily jsou dostačující, pokud jsou potvrzeny osobami, kterým jsme udělili oprávnění k zastupování.

1.3 VOP platí pro veškeré dodávky / práce, které provádíme / vykonáváme, a to nezávisle na tom, zda se smlouva uskuteční nebo ne. VOP se musí uplatnit např. i tehdy, když pouze prezentujeme naše výrobky nebo někoho školíme, podporujeme nebo mu poskytujeme radu. VOP se proto uplatňují při každé prezentaci, konzultaci, podpoře a každém školení, jež vykonáváme pro kohokoliv a jakoukoli formou, i když je to např. bezúplatně nebo nezávazně.

1.4. VOP jsou v každém případě nedílnou součástí smlouvy. Zákazník potvrzuje, že všechna smluvní ustanovení byla před uzavřením smlouvy podrobně projednána.

1.5. Jsme oprávněni písemně nabídnout zákazníkovi podmínky odchylné od VOP, pokud to v konkrétním případě považujeme za nezbytné.

  1. Doporučení, údaje, ocenění, odhady nákladů a nabídky

2.1    Naše doporučení, informace, odhady, kalkulace nákladů a nabídky jsou nezávazné. Vycházejí z informací, které obdržíme od zákazníka. Vyhrazujeme si právo na změny. Za správnost údajů odpovídá zákazník. Jsme oprávněni kdykoli požádat o doplňující informace. 

2.2     Jsme oprávněni odmítnout objednávku. Smlouva je uzavřena až po obdržení našeho potvrzení zakázky zákazníkovi. Nároky na náhradu škody z důvodu neuzavřené smlouvy jsou vyloučeny.

2.3.    Vyhrazujeme si právo na následné změny, zejména pokud jde o množství, data a termíny. Zákazník nemůže z těchto změn vyvozovat žádné nároky.

  1. Ceny a platební podmínky

3.1.    Naše ceny vyplývají zásadně z právě aktuálních ceníků. Chyby a překlepy jsou vyhrazeny. Není-li v ceníku uvedena cena za určitý výrobek nebo službu, musí být tato cena dohodnuta zvlášť. Závazné jsou pouze ceny, které zákazníkovi sdělíme v konkrétním případě. Pokud naše kalkulace vychází z informací poskytnutých zákazníkem, vyhrazujeme si právo na změnu ceny.

3.2 Veškeré ceny jsou netto ceny v eurech a platí bez DPH. K tomu se připočte daň z obratu, jakož i veškeré náklady, poplatky, odměny a příspěvky, které přímo vzniknou v souvislosti s plněním dodávky nebo služby.

3.3 Všechny faktury jsou splatné do osmi dnů od data vystavení faktury. Všechny platby se v každém případě zaúčtují na nejstarší pohledávku a zde nejprve na úroky a poté na neuhrazenou částku faktury. Bankovní poplatky a poplatky za převod hradí v každém případě zákazník.

3.4 Platba se považuje za včasnou, pokud je v den splatnosti přijata na námi uvedený účet.

3.5 V případě, že dojde k překročení lhůty splatnosti z důvodů na naší straně, budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 9,2 % nad základní úrokovou sazbu ročně, jinak 4 %. Zákazník je dále povinen uhradit veškeré náklady na řádné uplatnění našich nároků.

3.6 Odchylky v plnění jakéhokoli druhu nás opravňují ke stanovení nových cen. To platí jak v případě změn plnění na základě pokynů zákazníka, tak v případě jakéhokoli narušení plnění služby. Ceny platí pouze v případě akceptování celé nabídky

3.7.    Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo platbou, a to i jen částečně, jsme oprávněni zastavit dodávky a služby, a to i v celém rozsahu, uplatnit nárok na ztrátu času a prohlásit všechny nesplacené pohledávky za splatné, odstoupit od smlouvy po stanovení dvoutýdenní odkladné lhůty, zužitkovat výrobky na náklady zákazníka a uplatnit nárok na náhradu škody. To platí i v případě, že se úvěruschopnost zákazníka zhorší.

3.8.    Jsme oprávněni kdykoli požadovat po zákazníkovi jistotu na nezaplacenou odměnu až do výše jedné pětiny sjednané odměny plus DPH a v případě smluv, které mají být splněny do tří měsíců, až do výše dvou pětin sjednané odměny plus DPH. Jistota se poskytuje ve formě abstraktní bankovní záruky. Pokud zákazník nevyhoví žádosti o složení jistoty, nevyhoví jí dostatečně nebo včas, jsme oprávněni zastavit dodávky a služby, uplatnit nárok na ztrátu času a na všechny splatné pohledávky, odstoupit od smlouvy poskytnutím dvoutýdenní odkladné lhůty, realizovat výrobky na náklady zákazníka a uplatnit nárok na náhradu škody.    

3.9.    Pokud oprávněně odstoupíme od smlouvy, musí zákazník v každém případě uhradit vzniklou škodu a převzít žalobní nároky, přičemž z toho nemůže odvozovat žádné nároky. Bez ohledu na zavinění zákazníka a případné škody jsme oprávněni požadovat náhradu škody ve výši 10 % z celkové fakturované částky.

3.10.  Pokud má zákazník sídlo mimo Rakousko, je sám povinen dodržovat předpisy Evropské unie o DPH. To zahrnuje zejména nevyžádané sdělení identifikačního čísla pro DPH (IČO). Zákazník je dále povinen poskytnout nám na požádání veškeré informace o své společnosti.

4. Dodávky a práce

4.1 V tuzemsku doručujeme zásilky neprodleně, nejpozději však do osmi dnů od přijetí objednávky na e-mailovou adresu verkauf@ardex.at. Do zahraničí (členské státy EU a nečlenské státy EU) doručujeme pouze na základě konkrétní dohody. Dodací lhůta se považuje za dodrženou v každém případě, pokud předmět dodávky opustil náš závod před jejím uplynutím nebo pokud jsme do této doby oznámili připravenost k odeslání.

4.2     Dodáváme výhradně na náklady a riziko zákazníka. Vyhrazujeme si právo zvolit způsob a trasu odeslání. Pojištění uzavíráme jménem a na účet zákazníka až po písemném zadání objednávky. Jsme oprávněni kdykoli provést dílčí dodávky.

4.3 Riziko přechází na zákazníka, jakmile předmět dodávky nebo dílčí dodávka opustí náš závod. Pokud obdržíme objednávku na podporu nakládky nebo přepravy, hradí zákazník zcela vzniklou škodu a přebírá žalobní nároky..

4.4     Pokud se odeslání opozdí z důvodu, který jsme nezavinili, nese zákazník riziko od okamžiku, kdy jsme oznámili připravenost k odeslání.

4.5 Pokud dojde ke zpoždění zásilky z důvodu, za který je odpovědný zákazník, hradí zákazník zcela vzniklou škodu a přebírá žalobní nároky. Jako náhradu za dodatečné náklady na skladování nám zákazník zaplatí nejméně 0,5 % z celkové fakturované částky měsíčně. Kromě toho jsme oprávněni přerušit dodávky a služby v plném rozsahu, uplatnit nedodržení termínu dodávky a splatnost všech neuhrazených pohledávek, odstoupit od smlouvy po stanovení dvoutýdenní odkladné lhůty, zlikvidovat výrobky na náklady zákazníka a uplatnit nárok na náhradu škody.

4.6 Pokud oprávněně odstoupíme od smlouvy, musí zákazník v každém případě uhradit vzniklou škodu a převzít žalobní nároky, přičemž z toho nesmí pro sebe vyvozovat žádné nároky. Bez ohledu na zavinění zákazníka a případné škody jsme oprávněni požadovat náhradu škody ve výši 10 % z celkové fakturované částky.

4.7     Naše služby zahrnují zejména prezentaci výrobků a školení, poradenství a podporu zákazníka. Zákazník je povinen nás včas, úplně a srozumitelně informovat o všech okolnostech souvisejících s poskytováním služby. Zejména nás bude informovat o všech možných překážkách, které se mohou vyskytnout v průběhu poskytování služby. Zákazník nese odpovědnost za všechny důsledky vyplývající z porušení těchto povinností. V každém případě nese zákazník veškeré riziko provedení a všechna ostatní rizika sám.

4.8 Informace poskytnuté zákazníkem tvoří základ pro realizaci našich služeb. Odchylky a související náklady jakékoli povahy nese v plné výši zákazník.

4.9 Zákazník na vlastní náklady zajistí, abychom se mohli bez omezení dostat na staveniště a pracoviště. Na vlastní náklady rovněž přijme technická opatření, která umožní plynulé, nerušené a bezpečné poskytování služeb. Obecně platí, že zákazník musí na vlastní náklady a z vlastní iniciativy vytvořit všechny předpoklady pro naše služby a například získat úřední povolení a souhlasy, zorganizovat předběžné práce a přejímku nebo se dohodnout s třetími stranami.

4.10   Zákazník není oprávněn vydávat našim pracovníkům pokyny, které se odchylují od způsobu nebo rozsahu našich služeb.

5. Výhrada vlastnictví

5.1 Vyhrazujeme si právo vlastnictví předmětu dodávky až do úplného zaplacení všech pohledávek vůči zákazníkovi ať už z jakéhokoli právního důvodu

5.2 Zákazník je oprávněn předmět dodávky dále prodat až po úplném zaplacení našich pohledávek. Zákazník se zavazuje nás neprodleně informovat e-mailem o jakémkoli úkonu a provedení na předmětu dodávky. Veškeré náklady spojené s uplatněním našich nároků nese zákazník.

5.3     Pokud dojde k dalšímu prodeji předmětu dodávky před úplným zaplacením našich pohledávek, zákazník nám postoupí kupní cenu.

5.4 Pokud je zákazník v prodlení s platbou, a to i jen částečně, jsme oprávněni zastavit další dodávky a služby, a to i v celém rozsahu, uplatnit nárok na ztrátu času a prohlásit všechny nesplacené pohledávky za splatné, odstoupit od smlouvy po stanovení dvoutýdenní odkladné lhůty, požadovat vrácení dodaných výrobků, realizovat všechny výrobky na náklady zákazníka a uplatnit nárok na náhradu škody.

5.5 Pokud oprávněně odstoupíme od smlouvy, musí nám zákazník zcela uhradit vzniklou škodu a převzít žalobní nároky a nemůže z toho odvozovat žádné nároky. Bez ohledu na zavinění zákazníka a případné škody jsme oprávněni požadovat náhradu škody ve výši 10% z celkové fakturované částky.

  1. Záruka a odpovědnost

6.1     Ručíme výhradně za bezvadnou kvalitu našich výrobků, správnost naší technické dokumentace k výrobkům, jakož i za veškerou prezentaci, školení, poradenství a podporu, a to vždy v okamžiku předání výrobků a dokumentů nebo poskytnutí služby; dále ručíme za to, že dodávky a služby jsou poskytovány v souladu se smlouvou a v souladu se stavem techniky. Kromě toho nepřebíráme žádnou záruku, např. ani za obvykle předpokládané vlastnosti, následné aktualizace nebo určitou vhodnost produktu. Doporučení, informace, odhady, odhady nákladů a nabídky jsou obecně nezávazné a nepředstavují záruku ani jinou odpovědnost.

6.2     Naše záruka je podmíněna správným používáním našich výrobků. Výrobky je třeba používat a zpracovávat výhradně v souladu s naší dokumentací k výrobku, jinak je vyloučena jakákoli záruka a jakákoli jiná odpovědnost.

6.3 Použití a zpracování našich výrobků vyžaduje odborné znalosti. V tomto ohledu je zákazník považován za odborníka, který musí a může dodržovat všechny věcné a právní rámcové podmínky. Je také zcela odpovědný za případný nedostatek odpovídajících znalostí a dovedností. Klient se nemůže vymlouvat na absenci požadovaných vlastností. V každém případě nese celé riziko realizace a všechna ostatní rizika sám.

6.4       Zákazník je povinen nás neprodleně, nejpozději však do 14 pracovních dnů od zjištění závady, informovat o závadách e-mailem s uvedením čísla a data faktury a dodacího listu. Neoznámení závad nebo pozdní oznámení závad vylučuje naši záruku. V oznámení o závadě musí být podrobně uvedeno, v čem závady spočívají a za jakých okolností k nim došlo. Náklady způsobené neoprávněnými nebo nepodmíněnými oznámeními vad nám budou uhrazeny.

6.5     Záruční doba, včetně případné lhůty pro uplatnění nároků u soudu, činí jeden rok od převzetí příslušné dílčí nebo jednotlivé dodávky nebo dílčí nebo jednotlivé služby. U výrobků a zejména systémových doplňkových výrobků s omezenou trvanlivostí nebo životností, které jsou určeny ke krátkodobému zpracování, činí tato záruční doba šest měsíců. Nepředpokládá se, že vady, které se objevily v záruční době, existovaly již při přejímce.

6.6     Pokud poskytujeme záruku, můžeme v přiměřené lhůtě nejméně čtyř týdnů podle našeho uvážení buď vyměnit vadnou věc nebo její vadné součásti za věc nebo součásti bez vady, nebo vadu odstranit a vystavit zákazníkovi dobropis odpovídající snížení ceny, nebo odstoupit od smlouvy a provést úplné storno. Vyměněné díly se stávají naším majetkem. Jakékoli odstranění závad provedené nebo zajištěné zákazníkem vylučuje naši záruku a jakékoli související náklady nebudou z naší strany uhrazeny.

6.7     Odpovídáme pouze za škody způsobené přímo našimi dodávkami a službami úmyslně nebo hrubé nedbalosti. Ve všech ostatních případech neneseme odpovědnost. Omezení se nevztahuje na případy újmy na zdraví a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku při soukromém použití.         

6.8     Pokud musíme poskytnout záruku, nahradíme přímé nevýhody. Jakékoli další výdaje jakéhokoli druhu se neproplácejí. Případná odpovědnost za škody a další závazky je omezena výší dostupného pojistného krytí.

6.9     Zákazník se zavazuje neprodleně nás e-mailem informovat o každém případu ručení a odpovědnosti, poskytnout nám potřebné dokumenty a umožnit nám zdokumentovat, prověřit a bránit se proti nárokům. Zákazník má nárok na regres pouze za těchto podmínek. Smluvní strany se dále dohodly, že případné regresní nároky z titulu záruky, náhrady škody nebo z jiného důvodu se řídí ustanoveními této smlouvy, zejména omezeními podle bodů 6.5., 6.7. a 6.8. 

6.10   Pokud je vůči nám vznesen nárok neoprávněně kvůli zákazníkovi nebo pokud jsme nuceni vznést nárok, musí zákazník v každém případě uhradit vzniklou škodu a převzít žalobní nároky.

  1. Vyšší moc

7.1     Za vyšší moc se považují nepředvídatelné a neodvratitelné události, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou stávky, boj za práci, nedostatek energie, krize, jako pandemie, a zpoždění v dodávkách surovin nebo komponentů.

7.2     V případě vyšší moci nejsme vázáni daty a lhůtami. Lhůty se pozastavují, dokud účinky neustanou. Jsme oprávněni stanovit nové termíny a lhůty. Zákazník z toho nemůže vyvozovat žádné nároky.

  1. Průmyslová a autorská práva

8.1     Naše výrobky a všechny dokumenty, jako jsou katalogy, brožury, plány a náčrty, jakož i naše ochranné známky, vzorky a všechny značky, jako jsou loga, a naše know-how jsou chráněny zákonem, zejména právy průmyslového vlastnictví a autorskými právy.

8.2     Udělujeme zákazníkovi licence a oprávnění k užívání děl potřebných pro jeho činnost. Licence a oprávnění k užití děl jsou časově, prostorově a provozně omezené. Zákazník smí práva průmyslového vlastnictví a díla užívat pouze po dobu trvání smlouvy, a to výhradně ke konkrétnímu účelu, aniž by je upravoval, měnil nebo rozšiřoval nebo nechal upravovat, měnit nebo rozšiřovat.

9. Ochrana dat a zachování mlčenlivosti

9.1 Zákazník souhlasí s tím, že veškeré údaje v souvislosti s dodávkami a službami uchováváme a zpracováváme v souladu s ochranou osobních údajů. Zákazník dále souhlasí s tím, že můžeme předávat údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro dodávky nebo služby.

9.2     Zákazník je povinen chránit naše obchodní a výrobní tajemství. To zahrnuje zejména kalkulace a know-how. Zákazník je dále povinen zacházet se všemi informacemi jako s důvěrnými a zpřístupnit je třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s našimi dodávkami nebo službami.

  1. Místo plnění, rozhodné právo a spory

10.1.  Místem plnění je Loosdorf.

10.2.  Je nutné používat rakouské právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem.

10.3.  V případě sporů jsme oprávněni zastavit dodávky a práce. Zákazník z toho nemůže

vyvozovat žádné nároky

11. Rozhodčí doložka

11.1.  Veškeré spory a nároky vyplývající z této dohody nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její platnost, porušení, ukončení nebo neplatnost, budou předloženy Mezinárodnímu rozhodčímu soudu Rakouské spolkové hospodářské komory (VIAC) a budou s konečnou platností rozhodnuty podle rozhodčího řádu VIAC (Vídeňský řád) rozhodcem jmenovaným v souladu s tímto řádem.

11.2.  Místem rozhodčího řízení je Vídeň.

11.3.  Jednacím jazykem je němčina.

  1. Závěrečná ustanovení

12.1.  Smlouva nahrazuje všechny ústní a písemné dohody o předmětu smlouvy a obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Všechny přílohy jsou závaznou součástí smlouvy.

12.2.  Zákazník není oprávněn započíst naše pohledávky proti pohledávkám jakéhokoli druhu.

12.3.  Zákazník se vzdává práva napadnout smlouvu z důvodu omylu nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

12.4.  Smlouva přechází na právního nástupce smluvních stran. Smluvní partneři se zavazují k provedení příslušného převodu.

12.5.  Zákazník nese veškeré náklady, daně a poplatky neupravené smlouvou, které mohou vzniknout v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy.

12.6.  Neplatnost, nepřípustnost nebo neproveditelnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany nahradí taková ustanovení ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu účelu.

Verze 01/2023